መሕተት ተራ ብተራ

ሓታቲ/ደላዪ

 • እታ ገንዘባዊ ጥፍሒ ትርፊ ግዜ ንስደተኛታት ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾኑ፥ ናይቲ ወርሓዊ ዝኽፈል ሓገዝ ይገብረሎም። እቶም ቆልዑ ልክዕ ከምቶም ካልኦት መሰተኦም ኣብቲ ነጻ ግዜኦም ክነጥፉ ከኣ ዕድል ይረኽቡ።
 • እታ ገንዘባዊ ጥፍሒ ትርፊ ግዜ ኣብ ዓመት ሓደ ሽሕ ኮሮና (1.000 kr.) ንውጽኢት ሓገዝ ይህብ። እታ ዝተዋህበትካ መረጋገጺት ናይ 3 ወርሒ ዕድመ ጥራይ ስለ ዘለዋ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ክትጥቀመላ ኣለካ። ስለዚ እትጅምረሉ ግዜ ከይፈለጥካ፥ ሓገዝ ኣይትሕተት።
 • እቲ ገንዘባዊ ጥፍሒ ትርፊ ግዜ ሓገዝ ዝህብ፥ ንጥፈታትካ ብወግዒ ኣብ ዝተወደበ ጉጅለ ምስ እተካይድ እዩ። ንፊትነስ፥ ንመሐንበሲ መእተዊ ካርድ ወይ ናብ ብወግዒ ዘይተወደበ ንጥፈታት ወርሓዊ ካርድ ሓገዝ ኣይወሃብን። እቲ ቆልዓ ሓንሳብ ኣብ ዓመት: ኣብ ትርፊ ግዚኡ ንጥፈታት ኣብ ወግዓዊ ማሕበር ንኸካይድ ተባሂሉ ሓገዝ ይወሃቦ።
 • ሓገዝ ዝወሃቦ፥ ሓደ ወይ ክልቲኦም ወለዲ ናይ ምውህሃድ ሓገዝ (integrationsydelse)ዝወስዱ ክኾኑ ወይ ከኣ እቲ ቆልዓ በይኑ ዝነብር ክኸውን ኣለዎ።
 • ገንዘባዊ ጥፍሒ ትርፊ ግዜ መረጋገጺ ይሓቱ እዮም። ምስቲ መሕተት: ወለድኻ ናይ ምውህሃድ ሓገዝ ከም ዝወስዱ ንምርግጋጽ እታ ናይ መጨረሻ ሓገዝ ከም ዝወሰዱ እተረጋግጽ ቅብሊት ኣተሓሒዝካ ክትሰዳ ኣለካ። እታ መረጋገጺት ቅብሊት ንወለዲ ብ ኢቦክስ ወይ ፖስታ ተሰዲዳትሎም ኣላ። ብዘይ ወለዲ ዘለዉ ስደተኛታት መንእሰያት ከኣ: እታ ቀዳመይቲ ገጽ ናይታ
 • መጀመርታ ካብ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት/ኢሚግሬሽን ዝተዋህበቶም መንበሪ ፍቓድ ኣተሓሒዞም ክሰዱዋ ኣለዎም።

 

ብተወሳኺ ከተስተውዕለሎም ዘለካ ነገራት

 • እታ መረጋገጺት ወረቐትካ ተጠንቂቕካ ሓዛ፥ እንተደኣ ጠፊኣ መተካእታ ኣይወሃበካን እዩ።
 • ሓንሳብ ኣብ ዓመት ጥራይ ኢኻ ሓገዝ ክትሓትት ትኽእል።
 • ኣብ ወግዓዊት ማሕበር ኣባል ንምዃን ጥራይ ኢኻ ሓገዝ ክትሓትት ትኽእል።
 • ገንዘባዊ ጥፍሒ ትርፊ ግዜ ንውልቀ ሰባት ገንዘብ ኣየመሓላልፍን እዩ። ገንዘባዊ ጥፍሒ ትርፊ ግዜ: ካብ ወግዓዊ ማሕበራት ዝመጸ ቅብሊት ጥራይ እዩ ዝኸፍል።
 • ብዙሓት ቆልዑ እንተደኣ ሃልዮሙኻ፥ ናይ ኩሎም ስደተኛታት ቆልዑ በብሓደ መሕተቲ ወረቐት ክትመልእ ኣለካ።
 • እቲ ቆልዓ ንጥፈታት ብወግዒ ቅድሚ ምጅማሩ፥ ክልተ ግዜ ዝኸውን ምስታ ማሕበር ብምርድዳእ፥ ፈተነ ንኽገብር ነተባብዕ።

 

መሕተት ተራ ብተራ

 1. ነታ ማሕበር ተራኸባ

እቲ ቆልዓ ክኣትዋ ዝደልያ ዘሎ ማሕበር ተራኺብካ: እታ ጋንታ መዓስ ትጅምር ምርድዳእ፥

እቲ መሕተት ተሰዲዱ ተቐባልነቱ ምስ ኣረጋገጸ፥ ንገንዘባዊ ጥፍሒ ትርፊ ግዜ ዘለዉ እቲ ውጽኢት ክኸፍልዎ ምሕባር፥

 1. ብመርበብ ሓቤረታ/ወብ ሳይት ጌርካ ሕተት                             

እቲ መሕተት ወረቐት ምልኣዮ። እቲ ቆልዓ ዘድሊ ግቡኣቱ ከም ዘማልኤ መረጋገጺ ከተቅርብ ከም ዘለካ ዘክር። ግን ዝሰደድካዮ መሕተት ኣብ ግምት ከም ዝኣተወ ተረጋግጽ: መልእኽቲ/ብመይል ካብ ገንዘባዊ ጥፍሒ ትርፊ ግዜ ምስ መጸካ ጥራይ ምኳኑ ፍለጥ።

 1. ዝተዋህበካ መረጋገጺ ኣረክብ

ገንዘባዊ ጥፍሒ ትርፊ ግዜ እቲ መሕተት ምስ ተቐበሎ፥ እቲ ቆልዓ ምስክር ወረቐት ብፖስታ ይስደደሉ፥ ብድሕሪኡ ነታ ምስክር ወረቐት ነታ ማሕበር የረክባ። እታ ማሕበር ከኣ ብኢመይል(mail)ጌራ፥ ቅድሚ ዝተወሰነሉ ግዜ ምውዳቑ፥ መኽፈሊ ነቶም ገንዘባዊ ጥፍሒ ትርፊ ግዜ ትሰድድ፥፥ ንሳቶም ከኣ ይኸፍሉዎ።